December 2, 2008
Results.

Thank God for my results and thanks to everyone who supported in prayer:

Web Programming: 95
Database Concepts: 89
Programming Techniques: 91
CCNA ICND: 98

2 Comments:

Blogger somebody said...

酒店經紀人,菲梵酒店經紀,酒店經紀,禮服酒店上班,酒店小姐,便服酒店經紀,酒店打工,酒店寒假打工,酒店經紀,酒店經紀,專業酒店經紀,合法酒店經紀,酒店暑假打工,酒店兼職,便服酒店工作,酒店打工經紀,制服酒店經紀,專業酒店經紀,合法酒店經紀,酒店暑假打工,酒店兼職,便服酒店工作,酒店打工,酒店經紀,制服酒店經紀,酒店經紀
,

May 15, 2010 at 8:15 PM  
Blogger sertac kaya said...

vpills v-pills v pills kullananlar v pills yan etkileri v pills işe yarıyormu v pills hakkında yorumlar v pills zararları v pills yorumlar v pills şikayet v-pills zararları v-pills yorum v-pills forum v-pills yan etkileri v-pills kullananlar v-pills kullandım v-pills yorumları

December 4, 2011 at 2:48 AM  

Post a Comment

<< Home